-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dzienny Dom Pomocy Archwium

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer (SZPZLO Warszawa-Wawer) w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r. realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych niesamodzielnym mieszkańcom dzielnicy Wawer m.st. Warszawy” o nr RPMA.09.02.01-14-c735/19.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Wartość całkowita projektu wynosi: 2 087 884,80 zł.
Kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 941 732,86 zł, z czego:
ze środków europejskich: 1 670 307,84 zł
z budżetu państwa: 271 425,02 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych 60 osobom niesamodzielnym (41 kobietom,19 mężczyznom) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, tj. dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycnych usług opiekuńczych świadczonych odpowiednio: w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych oraz w formie krótkookresowego dziennego pobytu w Dziennym Domu Pomocy w okresie 01.01.2020-30.06.2022 r.

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

 Z dniem 1 marca 2020 r. został otwarty „Dzienny Dom Pomocy” usytułowany w Międzylesiu w Przychodni Rejonowej Nr 3 SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul. Żegańskiej 13 (drugie piętro).

Dzienny Dom Pomocy dedykujemy dla:

osób, które ukończyły 60 rok życia,
wymagają pomocy i są osobami niesamodzielnymi,
zamieszkują w dzielnicy Warszawa-Wawer.

Podczas pobytu zapewniamy :

przyjazną atmosferę,
dwa posiłki dziennie w czasie pobytu,
zajęcia z fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, psychologiem,
opiekę pielęgnairki, opiekunek medycznych
miłe spędzenie czasu przy muzyce, książce, telewizji.

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

W ramach projektu zapewniamy osobom niesamodzielnym w wieku 60+ usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez opiekunów medycznych.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Poniżej załączamy formularze dokumentów informacyjnch i zgłoszeniowych do pobrania, są to:

  • Regulamin rekrutacji do DDP  / do zapoznania się przez zintersowanych udziałem ,
  • Regulamin pobytu w DDP / do zapoznania się przez zainteresowanych udziałem,
  • Formularz zgłoszeniowy do udział w projekcie DDP - załącznik nr 1/ do pobrania , wydrukowania, wypełnienia odręcznie i złożenia w biurze projektu lub w każdej innej Przychodni Rejonowej SZPZLO Wawrszawa-Wawer.
  • Formularz Oświdczenia o danych osobowych (RODO) - załącznik nr 2/ do pobrania , wydrukowania, podpisania przez kandydata na uczestnika i złożenia w biurze projektu lub w każdej innej Przychodni Rejonowej SZPZLO Wawrszawa-Wawer razem z załcznikiem nr 1 Formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać :