-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-41/2019_Informcja z otwarcia ofert na dostawę USG z czterema sondami.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 15.11.2019 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-41/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

które odbyło się w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10:15

            Działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na: dostawę aparatu USG i 4 sond

w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

1.

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Wołowska 9

02-583 Warszawa

345 155,04

30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

36  miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Uwaga: Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 350 000,00  zł.

Zatwierdził: Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer

  • „Przychodna nr 3 przy ul. Żegańskiej 2C od poniedziałku 18-11-2019 działa pod nowym adresem ul. Żegańska 13 ( nr tel. bez zmian)”
  • W związku z RODO prosimy  o zapoznanie się z: "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć