-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-41/2019_Informacja o wyborze oferty na dostawę USG z czterema sondami.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 19.11.2019  r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-41/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1) ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę

„Dostawa aparatu USG i 4 sond”

Wybrano ofertę:

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołowska 9, 02-583 Warszawa

Cena oferty: 345 155,04 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, jedyną złożoną, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 60% cena, 40% długość udzielonej gwarancji

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty cena

Punkty długość udzielonej gwarancji

Punkty razem

1.

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Ul. Wołowska 9

02-583 Warszawa

60,00

40,00

100,00

Zatwierdził: Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer

  • „Przychodna nr 3 przy ul. Żegańskiej 2C od poniedziałku 18-11-2019 działa pod nowym adresem ul. Żegańska 13 ( nr tel. bez zmian)”
  • W związku z RODO prosimy  o zapoznanie się z: "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć