-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-38/2021_Zaproszenie do składania ofert na „STAŁĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ BARWNIKÓW LABORATORYJNYCH”

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-38/2021                                          

Warszawa, dnia 26 lipca 2021 roku

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWER

z siedzibą 04-564 Warszawa ul. Józefa Strusia 4/8

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy

na:

„STAŁĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ BARWNIKÓW LABORATORYJNYCH”


 1. Przedmiot zamówienia

Stała sukcesywna dostawa barwników laboratoryjnych.


 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest stała sukcesywna dostawa barwników laboratoryjnych w okresie 24 miesięcy.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw przez cały okres obowiązywania umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru dostarczonego, a niezamówionego
  w zamówieniu częściowym oraz zwrotu towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu pod warunkiem nieprzekroczenia wartości zadania ogółem.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zakresie rzeczowym
  i ilościowym. Zakup każdego asortymentu, uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.


 1. Kryteria oceny ofert
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:
 1. cena 100% – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych.
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 1.
 2. W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.
 3. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty
  w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 1. Inne istotne warunki zamówienia
 1. Informacje o umowie:
 1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, zgodnie z załączonym wzorem.

 1. Zapłata wynagrodzenia
 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.
 2. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
 3. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną mu kwotą.

 1. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert
 1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres platformazakupowa.pl.
 2. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
 3. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.
 4. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej
  w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
 5. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
 6. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

 1. Termin składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2021 roku do godz. 10:00.
 2. Termin otwarcia ofert – 30 lipca 2021 roku godz. 10:15.
 3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której może zaoferować tylko jedną cenę.

 1. Zawartość oferty
 1. Formularz oferty
 2. Formularz asortymentowo – cenowy
 3. Wzór umowy

 

 1. Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji
 1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
 5. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę poniżej 130 000 zł netto.
 6. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa – Wawer (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 7. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 1. Załączniki
 1. Formularz oferty
 2. Formularz asortymentowo – cenowy
 3. Projekt umowy

 1. Kontakt

W przypadku pytań: 

 1. merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 22  590 09 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:35,
 2. związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 221010202, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

 

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<