-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-34/2021_Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych - postepowanie zakończone

Zakładki podstawowe

Sprawa SZPZLO/Z-34/2021                                                           

Warszawa, 2021-07-06

 • w dniu 12-07-2021 dodano załacznik o odpowiedziach na pytania i zaktualizowaną SWKO -zmieniono termin składania ofert
 • w dniu 15-07-2021 dołączno załącznik nr 4 do SWKO "Wzór umowy powierzenia danych osobowych
 • w dniu 22-07-2021 załaczono informację o spełnionych wymogach formalnych złożonych ofert w dniu ich otwarcia dnia 16-07-2021 
 • w dniu 23-07-2021 załaczono informację o wyborze oferty-zakonczenie konkursu

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie przepisów art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.)


DYREKTOR

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO Warszawa – Wawer

z siedzibą: 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

zaprasza

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych

Uwaga:
 • Dnia 12-07-2021 dodano załacznik odpowiedzi na pytania z modyfikacją SWKO do pobrania poniżej
 • Dnia 13-07-2021 dodano załacznik odpowiedzi na pytania cz.2 do pobrania poniżej 
Uwaga
Nowy termin złożenia ofert to 16-07-2021 do godz. 09:00 / otwarcie o 09:15
 • Dnia 15-07-2021 dodano załacznik nr 4 do SWKO "Wzór umowy powierzenia danych osobowych"-do pobrania ponizej
 • w dniu 22-07-2021 załaczono informację o spełnionych wymogach formalnych złożonych ofert w dniu ich otwarcia tj. dnia 16-07-2021 
 • w dniu 23-07-2021 załaczono informację o wyborze oferty-zakonczenie konkursu
 
 
Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu) pobrać od dnia 6 lipca 2021 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie, ul. J. Strusia 4/8, pok. 308, w godzinach  od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22/ 590-09-31 lub ze strony internetowej SZPZLO Warszawa – Wawer: www.zoz-wawer.waw.pl


Oferty należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem: „KONKURS – BADANIA ANALITYCZNE”, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, budynek A, sekretariat – pok. 301 do dnia 15 lipca 2021 r. do godz. 09:00. zmnieniono na dzień  16 lipca 2021 r. do godz. 09:00.


 • Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej I na tablicy ogłoszeń w siedzibie SZPZLO Warszawa – Wawer oraz zostanie przesłane wszystkim uczestnikom konkursu.
 • Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 • Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują protest i odwołanie.

 

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<