-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-32/2021_Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym (poniżej 130 tys. zł netto)na "Dostawę Dźwigu Osobowego wraz z montażem"

Zakładki podstawowe

Warszawa, dn.  25-06-2021

Dodana informacja w dniu 02-07-2-21 z otwarcia ofert

Dodana informacja w dniu 06-07-2-21 / unieważnienie postępowania

Sprawa nr SZPZLO/Z-32/2021

DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWER

z siedzibą 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy na:

„DOSTAWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM”

 

Uwaga - dodatkowe informacje po dniu ogłoszeń:

  • W dniu 02 lipca dodano informacę z otwarcia ofert  - do pobrania poniżej  
  • W dniu 06 lipca dodano informacę o unieważnieniu - do pobrania poniżej  

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres prac dotyczy wymiany windy w budynki A przy ul. J. Strusia 4/8 w Warszawie i obejmuje w szczególności:

1) Prace przygotowawcze, w tym:

a) Pomiary szybu windowego,

b) Akceptacja przez Zamawiającego wystroju windy, kabiny, itp.

2) Prace budowlane, w tym:

a) Demontaż istniejącego dźwigu,

b) Wykonanie przebudowy wentylacji szybu windowego,

c) Zaślepienie zbędnych otworów w szybie windowym,

d) Montaż/demontaż haka lub belki w nadszybiu,

3) Montaż nowego dźwigu osobowego (windy), w tym:

a) Montaż prowadnic,

b) Montaż ogranicznika prędkości,

c) Montaż kabiny z drzwiami kabinowymi,

d) Montaż drzwi przystankowych,

e) Montaż sterowania,

f) Montaż instalacji elektrycznej,

g) Montaż oświetlenia szybu i kabiny,

h) Montaż kamery kopułkowej IP 2Mpix w kabinie (dostosowanej do pracy w dźwigach osobowych) wraz z wykonaniem jej podłączenia do systemu kamerowego Zamawiającego,

i) Malowanie szybu windowego (ścian i stropu),

4) Prace po zakończeniu montażu, w tym:

a) Wykonanie pomiarów elektrycznych,

b) Regulacje i próby z obciążeniem,

c) Obróbka drzwi szybowych w odległości 1 metra od ościeżnicy,

d) Malowanie przedniej ściany szybu w odległości 1 metra od futryny drzwi szybowych,

e) Obróbka drzwi szybowych wewnątrz szybu,

f) Wylewki przy progach drzwi szybowych,

g) Wywiezienie gruzu i innych zbędnych materiałów budowlanych,

h) Elementy metalowe i elektroniczne po demontażu istniejącego dźwigu osobowego do przekazania Zamawiającemu i złożenia w miejscu skazanym przez Zamawiającego.


2. Specyfikacja techniczna :

1) Dźwig osobowy (winda osobowa)– szt. 1,

2) Liczba pasażerów – minimum 6 a maksimum 9 osób,

3) Liczba przystanków – 3,

4) Liczba wejść do kabiny – 1 (bez przelotu),

5) Liczba startów na godzinę – minimum 100,

6) System dwustronnej łączności ze służbami ratowniczymi (karta SIM po stronie Wykonawcy),

7) Rodzaj napędu: elektryczny,

8) Prędkość nominalna: 1 m/s,

9) Wysokość podnoszenia: 660 cm (+/- 5cm),

10)Usytuowanie maszynowni: bez maszynowni,

11)Rodzaj drzwi przystankowych: automatyczne 900/2000 mm (+/- 100mm),

12)Rodzaj drzwi kabinowych: automatyczne, prawe 900/2000 mm (+/- 100mm),

13)Kabina dźwigu wyposażona w kopułkową kamerę IP (2Mpx),

14)Sterowanie: zbiorcze w dół 15)Kabina: metalowa,

16)Szyb windowy: betonowy,

17)Powierzchnia robocza w szybie: na dachu kabiny.

3. Odbiory

1) Odbiór przez UDT po stronie Wykonawcy

4. Wymiary szybu (do sprawdzenia podczas realizacji lub wizji lokalnej)

1) Szerokość szybu: 1700 mm,

2) Głębokość szybu: 1800 mm,

3) Głębokość podszybia: 1500 mm,

4) Wysokość nadszybia: 3500 mm,

Wymiary szybu stanowią załącznik nr 3 do niniejszej dokumentacji.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie nie dłuższym niż do 10 września 2021 roku od daty zawarcia umowy.

III. WARUNKI UDZIAŁU

1. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej. W przypadku niedokonania wizji lokalnej przez Wykonawcę, odpowiedzialność za przygotowanie oferty oraz realizację zadania spoczywa wyłącznie na Wykonawcy bez możliwości dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania i zwiększenia wynagrodzenia od Zamawiającego.

2. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie uzgodnienia terminu wizji lokalnej:

1) p. Marek Lancares – Kierownik Działu Gospodarczego, tel. 22 590 09 26, e-mail: marek.lancares@zoz-wawer.waw.pl

2) p. Robert Kondej – Kierownik Sekcji Infrastruktury, tel. 22 590 09 18, e-mail: robert.kondej@zoz-wawer.waw.pl.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta winna zawierać:

1) Formularz oferty – załącznik nr 1,Strona 3 z 4

2) Szczegółowy zakres prac serwisowych dźwigu (przygotowuje Wykonawca – stanowić będzie załącznik nr 2),

3) Harmonogram prac zawierający szczegółowy zakres prac, terminy wykonania demontażu, dostawy i montażu nowego dźwigu, odbiory UDT (przygotowuje Wykonawca – stanowić będzie załącznik nr 4),

4) Katalogi, ulotki, dane techniczne, rysunki, fotografie oferowanego dźwigu,

5) Wzór umowy na konserwację windy (przygotowuje Wykonawca); umowa zostanie zawarta po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie konserwacji. Usługa abonamentowa (karta SIM) dotycząca dwustronnej łączności ze służbami ratowniczymi/serwisem po stronie Wykonawcy. Umowa na konserwację zostanie podpisana na okres 36 miesięcy.

VI. MIEJSCE, TERMIN ORAZ FORMA SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na platformie: www.platformazakupowa.pl w terminie do dnia 2 lipca 2021 roku do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się elektronicznie w dniu 2 lipca 2021 roku do godz. 10:05.

3. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

4. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

5. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

6. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana w ofercie winna obejmować całe wynagrodzenie Wykonawcy i zawierać wszelkie koszty związane z ostateczną realizacją zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego, i wynikające na etapie realizacji zamówienia, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności podatek VAT, dostawa dźwigu do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, koszty materiałów i urządzeń, dojazdu, transportu i użycia sprzętu, koszty testów, sprawdzeń, uruchomienia i montażu, utylizacji zużytych części, opracowania dokumentacji technicznej windy w celu dopuszczenia jej do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz koszty sprawdzeń, badań i odbiorów.

2. Cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego w następujący sposób:

1) W kryterium nr 1 – „Cena brutto oferty” maksymalną liczbę punktów 90, tj. otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:

C= Cmin/Cof x R

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty;

Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto oferty

Cof – Cena brutto oferty badanej;

R – ranga.

2) W kryterium nr 2 – „Koszty serwisu” maksymalną liczbę punktów 10 tj.  otrzyma oferta z najniższą kosztem obejmującym wszelkie koszty konieczne do poniesienia przez Zamawiającego w okresie 36 miesięcy od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron bezusterkowego protokołu końcowego, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:

Kc= Kmin/Kof x R

gdzie:

Kc – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Koszty serwisu

Kmin – najniższy zaoferowany koszt serwisu

Kof – Koszt podany w badanej ofercie

R – ranga

Koszt to wszystkie wydatki poniesione przez Zamawiającego w okresie 36 miesięcy od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron bezusterkowego protokołu końcowego odbioru dźwigu do eksploatacji, w szczególności: koszt przeglądów, serwisowania i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji lub rękojmi, koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia uprzednio wymienionych prac. 2.

W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku.

3. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100 pkt.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Zatwierdził: Maria Aleksandra Kąkol Dyrektor SZPZLO Warszawa – Wawer

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<