-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-30/2021_Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na dostawy leków

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 22.06.2021 roku

Sprawa nr SZPZLO/Z-30/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

""DOSTAWA LEKÓW W PODZIALE NA ZADANIA"

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy

  • W dniu 25-06-2021 dołączono do ogłoszenia Cz.1 Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach do zamówienia leków-poniżej w załaczeniu
  • W dniu 30-06-2021 dołączono do ogłoszenia : Informacja o złożonych ofertach-poniżej w załaczeniu
  • W dniu 06-07-2021 dołączono do ogłoszenia : Informacja o wyborze ofert dostawy leków -poniżej w załaczeniu

Sposób oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku do godz. 10:00  
przy użyciu Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer

Termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 10:15 za pośrednictwem www Platformy Zakupowej Zamawiającego. 


Załącznik do pobrania: 

- Zaproszenie do złożenia oferty

- Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy zadanie 1

- Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy zadanie 2                                                                                   

 


 

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<