-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-29/2021_Ogloszenie o zamówieniu na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA+przebieg postepowania - postępowanie zakończone

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-29/2021                                                                                                                                                                                                

Warszawa, 28 czerwca 2021 r.

ze zmianami w dniu 05-07-2021

z informacją o wyborze oferty w dniu 22-07-2021

Ogłoszenie o zamówieniu na:

"DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA"

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00096894/01 z dnia 2021-06-28

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawa Pzp” lub „Pzp”

A) Sposób i miejsce składania ofert

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer pod nazwą niniejszego postępowania, za pomocą Formularza składania oferty lub wniosku.

B) Terminy

  • SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2021 roku do godz. 10:00 .
  • TERMIN OTWARCIA OFERT :Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2021  roku o godz. 10:30

Uwaga: W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia w dniu 05-07-2021 ww. terminy:

  • Termin złożenia ofert na dzień 8 lipca 2021 roku.o godz. 10:00 / zrealizowany
  • Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2021 roku. o godz. 10:30 /zrealizowany
  • Informacja z otwarcia z dnia 12-07-2021
  • Wybór oferty i informacja o wyborze z dnia 22-07-2021

 

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<