-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-27/2021_Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, TESTÓW KASETKOWYCH I LATEKSOWYCH ORAZ ZAMKNIĘTY SYSTEM DO POBIERANIA KRWI W TECHNICE PRÓŻNIOWEJ W PODZIALE NA ZADANIA

Zakładki podstawowe

Warszawa dnia 14-06-2021

Sprawa nr SZPZLO/Z-27/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawy pod  nazwą:

"DOSTAWY ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, TESTÓW KASETKOWYCH I LATEKSOWYCH ORAZ ZAMKNIĘTY SYSTEM DO POBIERANIA KRWI W TECHNICE PRÓŻNIOWEJ W PODZIALE NA ZADANIA"

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawa Pzp” lub „Pzp”.

 

Dodano dnia 22-06-2021  :

  • Odpowiedzi na zadane Pytania oraz INFORMACJA O ZMNIANIE TERMINU Składania Ofert na dzień 24-06-2021  - w załączeniu 
  • Zmienione załączniki do SIWZ  - w załączeniu nowe załacznik nr 1. do SIWZ ; Nr 1.2. do formulara oferty ;  Nr 3 do SIWZ -wzór umowy

Dodano dnia 25-06-2021  :

  •  Informacja z otwarcia złożonuch ofert w ogloszonym dniu otwarcia 25-06-2021 godz. !0:00  - w załączeniu 

Dodano dnia 06-07-2021  :

  •  Informacja o wyborze ofert  - w załączeniu 

 


A. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23 czerwca 2021 roku do godz. 10:00  
przy użyciu Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer


B. TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 10:30 za pośrednictwem www Platformy Zakupowej Zamawiającego. 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<