-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-26/2021_Zaproszenie do składania ofert na "ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH"

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 27-05-2021

Nr sprawy SZPZLO/Z-26/2021

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWER

z siedzibą 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy

na:

ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH


A) Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert

1.) Oferty należy składać::

 1. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
 2. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.
 3. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert
 4. oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
 5. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

lub

 • w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr A301 piętro 3. na adres Zamawiającego: 
  Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

2.) Termin składania ofert

 • Termin składania ofert upływa w dniu 31maja 2021 roku godz. 12:00.
 • Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu 31 maja 2021 roku godz. 12:15.

B.)  Przygotowanie oferty:

1.) Sposób przygotowania oferty

 • Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
 • Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania (dotyczy formy pisemnej).
 • Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty (dotyczy formy pisemnej).​​

2.) Załączniki do wyartykułowania oferty

 • Formularz oferty - załacznik nr 1; edytowalny w formacie *.doc
 • Fotmularz asortymentowo cenowy - załacznik nr 2 - edytowalnu w formacie *.xls
 • Wzór umowy - załacznik nr 3 - nieedytowalny w tekście Zaproszenia

 

C.) Kontakt w przypadku pytań prosimy o kontakt: 

a) przy problemach dotyczących procesu zamówienia:

 • w przypadku korzystania z platformy zakupowej za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" l
 • lub pod nr tel. /fax. 22  590 09 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00,
 • lub przez e-mail: julita.skonieczna@zoz-wawer.waw.pl

b) w sprawach merytoryczny przedmiotu zamówienia i realizacji odbioru odpadów przez: 

c) przy problemach związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 221010202, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

 

 

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<