-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-26/2019_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy UNITU STOMATOLOGICZNEGO wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 06.08.2019  r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-26/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt. 2) ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę

„Dostawa UNITU STOMATOLOGICZNEGO wraz z wyposażeniem dodatkowym”

Wybrano ofertę:

Dental Holding Sp. z o. o. ,  ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa. Cena oferty brutto – 95 358,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 1000%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium

CENA

1.

Konsorcjum:

Medmarket International Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa

Private Company Ukr-Medmarket Firm

Prospekt Peremogy 9/47 01135 Kijów

47,00

2.

Stern Weber Polska Krzysztof Błażejczyk

ul. Kosmatki 26 03-982 Warszawa

56,00

3.

Dental Holding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa

100,00

 Podpis sekretarza komisji przetargowej dokonującej wyboru oferty
Zatwierdził Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer

  • <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jest już czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA jest  już czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jest już czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<