-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-25/2020_Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na: Dostawę odzieży ochronnej dla pracowników - w trybie poniżej 30 tys. euro

Zakładki podstawowe

SZPZLO/Z-25/2020                                                                                                        Warszawa dnia, 23 lipca 2020r.                                                                     

        Zaproszenie do składania ofert

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę odzieży ochronnej dla pracowników  ".

  1. Zamówienie: poniżej 30 000 euro
  2. Termin wykonania – do 60 dni od daty podpisania zamówienia
  3. Miejsce dostaw: SZPZLO Warszawa - Wawer, ul. J. strusia 4/8; 04-564 Warszawa.
  4. Warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Zamawiający nie określa warunków.

  1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Dokument potwierdzający skład tkaniny.

  1. Kryteria wyboru oferty: cena oferty 100%.

8.  Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert.

9.  Sposób przygotowania oferty:

     Ofertę należy sporządzić w jęz. polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem, umieścić w kopercie z adnotacją: „ Dostawa odzieży ochronnej”

10. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć pisemnie do dnia 03.08.2020 r., do godz. 10.00  w sekretariacie zamawiającego SZPZLO Warszawa - Wawer przy ul. J. Strusia 4/8, pokój nr 301, III piętro, budynek A.

11. Osoba do kontaktów: Włodzimierz  Boruc tel./fax.  22/ 590-09-31 ; e-mail:  zmowienia@zoz-wawer.waw.pl

12. Sposób porozumiewania się:

Korespondencję (poza ofertą) zamawiający i wykonawcy przekazują e mail.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania

Załączniki:

Zał. nr 1   - formularz ofertowy

Zał. nr 2   - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3   - wzór umowy

    Z poważaniem Dyrektor Maria Aleksandra Kąkol)

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<