-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-24/2020_Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na dostawę laboratoryjnej szafy chłodniczej.

Zakładki podstawowe

Warszawa dnia, 23.07.2020 r.

SZPZLO/Z–24/2020

 

Zaproszenie do składania oferty

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, zaprasza do złożenia oferty.

 

 1. Przedmiotem zamówienia:  jest dostawa laboratoryjnej szafy chłodniczej.

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, rok produkcji 2020, spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

CPV: 42513200-7 Urządzenie chłodnicze

 

 1. Zamówienie : poniżej 30 000 euro

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dnia od dnia podpisania umowy.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo) .

Ofertę należy umieścić w kopercie z adnotacją „Laboratoryjna szafa chłodnicza”.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 05 sierpnia 2020 r., do godz. 10.00 w sekretariacie zamawiającego w W-wie przy ul. J. Strusia 4/8, budynek A, pokój nr 301, III piętro lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zoz-wawer.waw.pl.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:  Cena oferty - 100%.

 

 1. Do oferty powinny być dołączone dokumenty: Certyfikat zgodności CE.

 

 1. Koszt przygotowania oferty ponosi w całości oferent.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.

 

 1. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1) Warunki płatności – preferowane 30 dni od daty dostawy

2) Miejsce dostawy – wskazany przez zamawiającego tj. SZPZLO Warszawa-Wawer ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa III piętro (bez windy)

 

 1. Zawarcie umowy i unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryterium;
 2. Zamawiający zastrzega, że może nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert, a w konsekwencji nie zawrzeć umowy w przedmiotowym zamówieniu;
 3. Zamówienie udzielone zostanie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia;
 4. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty oraz utraconych korzyści;
 5. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania gdy:
 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej ofert;
 3. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny;
 2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
 3. Wynik postępowania: wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz oferty;
 2. Załącznik nr 2 do zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia;
 3. Załącznik nr 3 do zaproszenia – istotne postanowienia umowy.

 

 

                                                                                                    Z poważaniem

..................................……………..................

(podpisała Dyrektor Maria Aleksandra Kąkol)

 

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<