-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-22/2020_Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę szczepionek przeciw grypie.- zamówienie poniżej 30 000 euro netto.

Zakładki podstawowe

Warszawa dnia, 22.07.2020 r.

Spr. nr SZPZLO/Z-22/2020

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zaprasza do składania ofert na:

dostawę szczepionek przeciw grypie.

  1. Zamówienie: poniżej 30 000 euro  (netto)
  2. Termin wykonania – przez 1 rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywnych dostawach według potrzeb Zamawiającego. Dostawa będzie odbywać się transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko dostawcy w terminie do max. 3 dni od daty otrzymania zamówienia
  3. Termin ważności – Termin ważności szczepionek nie może być krótszy niż do 31.05.2021 r.
  4. Miejsce dostaw: SZPZLO Warszawa - Wawer, ul. J. strusia 4/8; 04-564 Warszawa.
  5. Warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.)

  1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1)  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji w KRS/CEiDG została podpisana przez osoby. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez notariusza albo mocodawcę.

2) Dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2019r. poz. 499 ze zm.)

3) Formularz ofertowo-cenowy, według załącznika nr  2 do zapytania ofertowego;

  1. Kryteria wyboru oferty: cena oferty 100%.

     8.  Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert.

9.  Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w jęz. polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem, umieścić w kopercie z adnotacją: „ Dostawa szczepionek przeciw grypie”

10. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć pisemnie do dnia 29.07.2020 r., do godz. 10.00  w sekretariacie zamawiającego SZPZLO Warszawa -Wawer przy ul. J. Strusia 4/8, pokój nr 301, III piętro, budynek A.

   11. Osoba do kontaktów: Włodzimierz  Boruc tel./fax.  22/ 590-09-31. ; e-mail:  zmowienia@zoz-wawer.waw.pl

   12. Sposób porozumiewania się: Korespondencję (poza ofertą) zamawiający i wykonawcy przekazują e mail.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania

Załączniki:

Zał. nr 1   - formularz ofertowy

Zał. nr 2   - formularz asortymentowo-cenowy

Zał. nr 3   - wzór umowy

Zał. nr 4   - klauzula informacyjna o powierzeniu danych zgodnie z RODO

 

...........................................................................................

(podpisała Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer Maria Aleksandra Kąkol)

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<