-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-1K/2021_Ogłoszenie konkursu na świadczenia medyczne w zakresie poradni odwykowej finansowane przez M.St. Warszawa

Zakładki podstawowe

Warszawa, 21.04.2021r

Sprawa nr SZPZLO/Z- 1K /2021r

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych     (Dz.U. z 2020, poz.695,945,1493 z późn.zm.)

DYREKTOR

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w ramach  zadania publicznego w zakresie ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy.

 

Szczegółowy zakres świadczeń, miejsce i czas  udzielania świadczeń oraz wymagane od przyjmującego zamówienie  kwalifikacje zawodowe określa zał. nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Formularz oferty.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

1. Umowa zostanie zawarta na czas określony : od dnia 01.05.2021r do dnia 31.12.2022r.

2. Szczegółowe informacje:

Materiały konkursowe udostępnione są na stronie internetowej www.zoz-wawer.waw.pl

Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych może odbywać się pod warunkiem udzielania ich przez osoby mające odpowiednie prawem określone kwalifikacje, a także w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej .

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm) w skrócie u.d.l.

3. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: placówki  SZPZLO Warszawa-Wawer

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu na każdym jego etapie, do dnia zawarcia umowy.

5. Oferty w formie pisemnej należy składać, w sekretariacie (pok. 301 budynek A) SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Strusia 4/8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2021r. do godz. 14:30.

6. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy na III piętrze w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer
w Warszawie przy  ul. Strusia 4/8, w 26 kwietnia 2021r  o godz. 14.45.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do  7 dni od dnia otwarcia ofert, a ogłoszenie wyników poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zoz-wawer.waw.pl .

9. W toku postępowania wykonawca może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

10. Wykonawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

11. Protest i odwołanie nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru oferenta, unieważnienie postępowania.

 

………W podpisie: Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer………………

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<