-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-19/2020_Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę routera, urządzenia UTM, licencji oraz dokonanie wdrożenia”

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 11.08.2020 r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-19/2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
„Dostawę routera, urządzenia UTM, licencji oraz dokonanie wdrożenia”

 

Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2, że w dniu 11.08.2020 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa routera, urządzenia UTM, licencji oraz dokonanie wdrożenia”, sprawa nr. SZPZLO/Z-19/2020

Ocena ofert

Zamawiający dokonał oceny punktowej ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisami SIWZ:

Nr oferty

Wykonawca

Punkty przyznane w kryterium „Cena”

(max. 90)

Punkty przyznane w kryterium

„Termin dostawy”

(max. 10)

Łączna punktacja

1

Ikaria Sp. z. o.o. Sp. k.,

ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź

90

10

100

 

Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez

 

 

 

 

Wykonawcę – Ikaria Sp. z. o.o. Sp. k., ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź

Cena oferty brutto: 146 985

Uzasadnienie wyboru

  • Faktyczne: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający ustalił, że najwyżej oceniona oferta Wykonawcy – Ikaria Sp. z. o.o. Sp. k. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w Pzp.

  • Prawne: art. 2, ust. 5 lit. a) ustawy Pzp.

 

Zatwierdzam: Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer Maria Aleksandra Kąkol

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<