-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-19/ 2020_Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawa routera, urządzenia UTM, licencji oraz dokonanie wdrożenia"-przetarg nieograniczony

Zakładki podstawowe

Warszawa, 22-07-2020

Nr sprawy: SZPZLO/Z-19/2020

Ogłoszenie w UZP nr 565234 N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2019, poz. 1843).

w trybie przetargu nieograniczonego

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa routera, urządzenia UTM, licencji oraz dokonanie wdrożenia

 

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2020 r. pod nr – 565234-N-2020 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej: www.zoz-wawer.waw.pl  .

Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fc209b9e-8f30-4bcd-a2f4-cccc681b2145

TERMINY:

Składanie ofert : w dniu 30.07.2020 r. do godz. 09:00.

Jawne otwarcie ofert : w dniu 30.07.2020 r. o godz. 09:30..

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<