-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-164/2020_Zawiadomienie o wyborze Wykonawców Dostaw sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania”

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 25 marca 2021 roku

Sprawa nr SZPZLO/Z-164/2020.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania” – sprawa nr SZPZLO/Z-164/2020.


  1. Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Zadanie nr 1 – Sprzęt sieciowy

KAMSOFT S.A.

40-235 Katowice ul. 1 Maja 133

za cenę: 784 166,82 zł


Zadanie nr 2 – Sprzęt komputerowy

DECSOFT S. A.

02- 222 Warszawa Al. Jerozolimskie 179

za cenę: 412 050,00 zł


 

  1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uzasadnienie faktyczne – złożone oferty spełniają wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz uzyskały najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria oceny ofert.

Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)


  1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Numer zadania

Wykonawca

Ilość uzyskanych punktów

w kryterium Nr 1 – Cena

Ilość uzyskanych punktów

w kryterium Nr 2 - Ocena wydajności serwerów (Ws) /komputerów (Wk)

Ilość uzyskanych punktów

w kryterium Nr 3 - Ocena pojemności dysków (Pd) /Gwarancja

Ilość uzyskanych punktów ogółem

1

1

KAMSOFT S.A.
40-235 Katowice ul. 1 Maja 133

60,00

20,00

20,00

100,00

1

2

KAMSOFT S.A.
40-235 Katowice ul. 1 Maja 133

57,67

20,00

20,00

97,67

2

2

DECSOFT S. A.
02- 222 Warszawa Al. Jerozolimskie 179

60,00

20,00

20,00

100,00

 

 

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<