-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-164/2020_Informacja z otwarcia ofert do Ogłoszenia o zamówieniu na "Dostawa sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania: nr 1_serwery dostawa jednorazowa, 2_sprzęt komputerowy z dostawą sukcesywną przez 6 miesięcy"

Zakładki podstawowe

Warszawa, 18.02.2021

Sprawa nr SZPZLO/Z-164/2020

Protokół z otwarcia ofert

z dnia 18 lutego 2021 r. godz. 10:30

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawę sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania”.


  1. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 1 399 589,02 zł,

w tym:

Zadanie nr 1 – Sprzęt sieciowy – 961 999,02 zł

Zadanie nr 2 – Sprzęt komputerowy – 437 590,00 zł

  1. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu, zgodnie z art. 86 ust. 5 uPzp.

Numer oferty

Numer zadania

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

Wydajność serwerów

Pojemność dysków

Gwarancja

1

1

KAMSOFT S.A.

40-235 Katowice ul. 1 Maja 133

784 166,82 zł

RAM 512GB

8 dysków SSD SATA minimum 1,92TB każdy

Nie dotyczy

1

2

KAMSOFT S.A.

40-235 Katowice ul. 1 Maja 133

428 679,60 zł

RAM 16GB

Nie dotyczy

60 miesięcy

2

2

DECSOFT S. A.

02- 222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 179

412 050,00 zł

RAM 16GB

Nie dotyczy

60 miesięcy

 

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na portalu niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 6 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu      o udzielenie zamówienia.

Sporządziła: Julita Skonieczna

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<