-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-08/2018_Zamówienie dostaw materiałów biurowych

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 07.05.2018 r.

SZPZLO/Z-08/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym, załączniku nr 2 do Specyfikacji- instrukcji dla wykonawców.

 • Rodzaj zamówienia: dostawa.
 • Tryb udzielenia zamówienia:art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., 1579 ze zm.).

 • Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.

 • Okres realizacji zamówienia:  2 lataod dnia podpisania umowy, w dostawach średni 1 raz w miesiącu do 3 dni od złożenia zamówienia.

   

Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw materiałów biurowych, tj. wykonywał jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, co najmniej 2 sukcesywne dostawy polegające na dostawie różnych materiałów biurowych o wartości min. 30 000 zł. – każda dostawa (umowa).Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji i załączonych dowodów dotyczących wykazanych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty

 

   4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach,

jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

2) Formularz oferty, według załącznika nr  1 do Specyfikacji;

3) Formularz kosztorysu ofertowego, według załącznika nr  2 do Specyfikacji;

4) Wykaz dostaw, według załącznika nr 4 do Specyfikacji;

5) Dowody-referencje dotyczące wykazanych dostaw, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. 

6) Katalogi, ulotki producenta, opisy techniczne, inne potwierdzające parametry techniczne, jakościowe określone dla poszczególnych pozycji kosztorysowych.

 

Informacje o przebiegu postępowania :

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

Specyfikacja - instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami:

 

 • Zał. nr 1.   - formularz oferty;
 • Zał. nr 2.   - kosztorys ofertowy;
 • Zał. nr 3.   - wzór umowy;
 • Zał. nr 4.   - wykaz dostaw.

 

podpis Dyrektora

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<