-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-07/2019_Ogłoszenie wyboru sprzedawcy paliw i akcesoriów do samochodów SZPZLO Warszawa-Wawer

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 28.03.2019r

Sprawa nr: SZPZLO/Z-7/2019

OGŁOSZENIE

o WYBORZE OFERTY

do przedmiotu zamówienia:

„Sukcesywne zakupy na stacjach wykonawcy płynów eksploatacyjnych, olejów smarowych, pozostałych produktów  naftowych, usług samochodowych, kosmetyków samochodowych, akcesoriów samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej z użyciem elektronicznych kart  paliwowych”

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie art. 4 pkt 8,.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę:

Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” S.A. z siedzibą w 09-411 Płock, ul. Chemików 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028860 numer NIP: 774-00-01-454.

 

Oferta otrzymała 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano jedyną ofertę złożoną w postępowaniu zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ tj. cena oferty: 100%.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ, tj. cena oferty 100%

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie ofert w zakresie kryteriów

Razem punktów

cena oferty

1

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”

z siedzibą pod adresem:

09-411 Płock, ul. Chemików 7

100%

100

 

Poniżej Ogłoszenie do pobrania w formacie pdf.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<