-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SSZPZLO/Z-08/2021_Zaproszenie do składania ofert na ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH Q630 I Q1000

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 31-03-2010

Sprawa SZPZLO/Z-08/2021

DYREKTOR  SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW

LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWER

z siedzibą 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy

na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH Q630 I Q1000


 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji dźwigów osobowych Q630 i Q1000.
 2. Usługa będzie realizowana w okresie 36 miesięcy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis, w tym dane techniczne dźwigu zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia. Szczegółowy zakres konserwacji zawiera załącznik nr 3 – Zakres konserwacji dźwigu osobowego bez maszynowni.


 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w terminie: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.


 1. Kryteria oceny ofert
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:
 1. cena 100%, w tym
 1. cena konserwacji dźwigów Q630 i Q1000 – 70%
 2. cena roboczogodziny – 20%
 3. cena pomiarów elektrycznych i udziału w odbiorze UDT – 10%.

Najwyższa suma punktów uzyskana za podkryteria od a) do c) otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 1.
 2. W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową lub pisemnie na adres siedziby SZPZLO Warszawa – Wawer.
 3. Zamawiający odrzuci oferty złożone niezgodnie z ust. 3.
 4. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty
  w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 1. Inne istotne warunki zamówienia

Informacje o umowie:

 1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, zgodnie z załączonym wzorem.

 1. Zapłata wynagrodzenia
 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych za dany miesiąc przez Wykonawcę, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.
 2. Podstawa do zapłaty faktury będzie protokół odbioru usług za dany miesiąc podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

 1. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert
 1. Oferty należy składać:
 1. Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na platformie: www.platformazakupowa.pl.
 2. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
 3. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.
 4. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej
  w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert
  oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja
  jest całkowicie darmowa.
 5. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

lub

 1. w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr A301 piętro 3.

adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer

04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8


 1. Termin składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia 2021 roku godz. 9:00.
 2. Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2021 roku godz. 9:15.
 3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
 4. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania (dotyczy formy pisemnej).
 5. Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty (dotyczy formy pisemnej).

 1. Zawartość oferty
 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. wypełnią formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia,
 2. wypełnią kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia,
 3. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem  zamówienia i załączą kserokopie.

 1. Opakowanie i oznakowanie oferty w przypadku składania w wersji papierowej
 1. Oferta powinna znajdować się w nieprzeźroczystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
 2. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów osobowych Q630 i Q1000

 1. Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji
 1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub kilkoma wykonawcami.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
 5. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę poniżej 130 000 zł netto.
 6. W przypadku nie wycenienia wszystkich pozycji Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z jednym lub z kilkoma Wykonawcami.
 7. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 1. Załączniki
 1. Formularz oferty
 2. Opis dźwigów
 3. Zakres konserwacji
 4. Wzór umowy

 1. Kontakt

W przypadku pytań: 

 1. merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 22  590 09 26 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00,
 2. związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr tel.  22 101 02 02 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

lub e-mail: julita.skonieczna@zoz-wawer.waw.pl

 

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<