-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Sprawa SZPZLO/Z-68/2020_Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego wraz z funkcją koordynatora nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY"

Zakładki podstawowe

Sprawa SZPZLO/Z-68/2020

Warszawa, dnia 16-11-2020

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  LECZNICTWA OTWARTEGO  WARSZAWA – WAWER

z siedzibą pod adresem: 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8,

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

na:

Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego wraz z funkcją koordynatora nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W WARSZAWIE


 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowej usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego wraz z funkcją „koordynatora nadzoru inwestorskiego” nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przychodni zdrowia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Warszawie”.


II. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Wykonawca zobowiązuje się do realizacji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych  przez Zamawiającego o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego powyżej w Rozdziale I ust. 1.
 • Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy:
 1. przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej,
 2. wprowadzenie Wykonawcy robót budowlanych na budowę,
 3. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego,
 • ustanowienie inspektorów nadzoru z uprawnieniami do nadzorowania w specjalnościach: 
 1. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 3.  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i   elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 4. ustanowienie koordynatora; Koordynator będzie  jednocześnie pełnić  funkcję inspektora w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • W związku z niewielkim zakresem robót związanych z wykonaniem instalacji teletechnicznych sieci telekomunikacyjnej i robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu zakłada się kontrolę robót w tym zakresie odpowiednio przez inspektora w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i inspektora w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych bez ograniczeń.
 • Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.
 • Dopilnowanie odbioru podłoża przez geologa i potwierdzenia tego faktu stosownym zapisem, jeżeli dotyczy.
 • Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie.
 • Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu.
 • Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym.
 • Współpraca z projektantem – kwalifikowanie do zapłaty nadzorów autorskich, jeżeli dotyczy.
 • Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek.
 • Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo–finansowego.
 • Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo- finansowym.
 • Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 • Pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej.
 • Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcami robót.
 • Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów.
 • Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
 • Zgłaszanie na bieżąco w formie pisemnej ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.
 • Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 • Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy.
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i rozruchu.
 • Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający.
 • Przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego m.in. wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz wniosków do gestorów mediów.
 • Przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji umożliwiającej odbiór obiektu i jego dopuszczenie do użytkowania przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urząd Dozoru Technicznego.
 • Egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.
 • Udział w rozruchu.
 • Kontrola rozliczeń finansowych, w tym:
 1. kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą,
 2. sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,
 3. sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,
 4. przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie,
 5. dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,
 6. inne określone we wzorze umowy.

Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić,  zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.


 1. Zakres budowy przychodni zdrowia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Warszawie (dz. ew. nr 67/4 z obrębu 3-11-11), która objęta będzie nadzorem.
 1. Zakres budowy dla Wykonawcy robót, jest tożsamy z zakresem nadzoru.
 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa przychodni zdrowia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży) przy ul. Widoczna/Błękitna w Warszawie (działka ew. nr 67/4 z obrębu 3-11-11) wraz z infrastrukturą zewnętrzną zagospodarowania terenu na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Zamawiającego. Podstawowe dane zagospodarowania terenu: powierzchnia działki 1573 m2, powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 503,70 m2, Wymiary budynku 18,0 m x 31,78 m. Budynek nie jest podpiwniczony, posiada jedną kondygnację nadziemną. Wysokość budynku 4,60 m. Powierzchnia użytkowa 417,74 m2, Kubatura 1462,10 m3. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: elektryczne i teletechniczne, instalację systemu sygnalizacji włamania, instalację CCTV, instalację kontroli dostępu, instalację przywoławczą, instalację systemu klimatyzacji, instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalację kanalizacji sanitarnej, instalacje grzewcze, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kotłownia gazowa.
 3. Zakres prac obejmuje między innymi następujące czynności:
 • wykonanie budowy budynku jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego (1 kondygnacja nadziemna)
 • wykonanie instalacji elektrycznych 
 • wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody
 • wykonanie instalacji c.o.
 • wykonanie instalacji kanalizacji
 • wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
 • wykonanie przyłącza wodociągowego
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
 • wykonanie instalacji teletechnicznych
 • wykonanie instalacji elektroenergetycznych
 • kotłownia gazowa
 • zagospodarowanie terenu zewnętrznego
 • przyłącze energetyczne (po stronie Innogy Stoen Operator Sp. z o. o. od stacji TRAFO do ZKL-1, a od ZKL-1 linii WLZ do rozdzielni głównej budynku po stronie Wykonawcy)
 • przyłącze gazowe (po stronie Gestora sieci, od skrzynki gazowej do kotłowni po stronie Wykonawcy)
 • wykonanie systemu rozsączania wód opadowych (skrzynki)
 • wykonanie nasadzeń zastępczych w ilościach i gatunkach wg otrzymanej decyzji na wycinkę drzew i krzewów nr 299/2018/PE-ZD-II z dnia 26 marca 2018 r. – gatunki drzew do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy (wycinka drzew została wykonana przez Zamawiającego)
 1. Przedmiot zamówienia określają następujące kody CPV:

Główny kod CPV:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

 • CPV 45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
 • CPV 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
 • CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 • CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
 • CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
 • CPV 45315300-1 Instalowanie zasilania elektrycznego
 • CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
 • CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 • CPV 45410000-4 Tynkowanie
 • CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
 • CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
 • CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
 • CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 • Projekty wykonawcze
 • Przedmiary robót
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 1. Czynności i obowiązki Wykonawcy oprócz robót budowlanych i prac wymienionych w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarach:
 • Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz prowadzenie na bieżąco dziennika budowy
 • Wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodetę, pełna obsługa geodezyjna wykonywana przez uprawnionego geodetę, udokumentowana stosownymi szkicami powykonawczymi oraz wpisami do dziennika budowy
 • Wydzieleniu terenu, na którym będą prowadzone prace, ogrodzenie z przęseł pełnych do wysokości minimum 1,80 m
 • Zapewnieniu całodobowego dozoru placu budowy
 • Zorganizowaniu zaplecza budowy, w tym części magazynowej, które powinno być usytuowane na terenie placu budowy, zgodnie z projektem organizacji placu budowy
 • Przyjęciu przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za materiały, narzędzia i urządzenia znajdujące się na budowie, oraz za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy
 • Wykonanie docelowego przyłącza kanalizacji oraz doprowadzenie zasilenia energią elektryczną i poboru wody dla celów budowlanych
 • Przedłożenie na dzień podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przestrzeganie terminów z niego wynikających po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego
 • Przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, określonej we wzorze umowy
 • Przekazywanie do badań wytrzymałościowych próbek betonu użytego do poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu, przekazywanie Zamawiającemu wyników ww. badań  niezwłocznie po ich uzyskaniu
 • Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i ich pielęgnacja w okresie 3 lat od dnia podpisania protokołu z kontroli przeprowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość opłaty za wycinkę drzew, zawieszonej na okres trzech lat, której płatność została skompensowana nasadzeniami zamiennymi drzew
 • Roboty porządkowo – czystościowe po zakończeniu robót zarówno przedmiotowego obiektu jak i terenu budowy wraz z zapleczem
 • Opracowanie w dwóch egzemplarzach i przekazanie po zakończeniu robót Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, protokołami pomiarów i prób poszczególnych instalacji (w tym opinii kominiarskiej o stanie technicznym i drożności przewodów wentylacji grawitacyjnej) oraz świadectwem energetycznym obiektu oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji umożliwiającej odbiór obiektu i jego dopuszczenie do użytkowania przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urząd Dozoru Technicznego.
 1. Ogólne warunki wykonania robót:
 • Warunki poboru i odpłatności za energię elektryczną:
 1. energię elektryczną na czas budowy Wykonawca pokrywa we własnym zakresie i na swój koszt,
 2. w przypadku korzystania z energii Zamawiającego, Wykonawca poniesie koszty zużycia energii elektrycznej i koszty opłat dystrybucji energii do czasu odbioru końcowego obiektu.
 • Warunki poboru i odpłatności za wodę:
 1. pobór wody na czas budowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt,
 2. w przypadku korzystania z wody Zamawiającego, Wykonawca poniesie koszty zużycia wody i odprowadzenie ścieków do czasu odbioru końcowego obiektu. Ilość ścieków będzie adekwatna do ilości poboru wody.
 •  Warunki poboru i odpłatności za zajęcie pasa drogowego, chodnika:
 1. opłaty związane za zajęcie pasa drogowego, chodnika Wykonawca pokrywa we własnym zakresie i na swój koszt, dotyczy to przygotowania dokumentacji/ projektów i opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, chodnika. W przypadku naliczenia Zamawiającemu jakiejkolwiek kary związanego z zajęciem pasa drogowego, chodnika przez Zarządcę Drogi, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia nałożonej kary w całości.

 • Przykładowe zakresy robót budowlanych:

Prace przygotowawcze

 • wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
 • wykonanie przyłącza wodociągowego
 • prace geodezyjne w celu wyznaczenia położenia budynku oraz wyznaczenia poziomu parteru budynku projektowanego

Prace rozbiórkowe

 • rozbiórka elementów podziemnych będących w kolizji z inwestycją stwierdzonych podczas wykonywania robót ziemnych, a nie wykrytych podczas przygotowywania inwestycji.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 (Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Utylizacja odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

Roboty ziemne

 • związane z wykonaniem fundamentów budynku
 • związane z wykonaniem fundamentów pod słupki ogrodzenia panelowego projektowanego
 • związane z wykonaniem powierzchni zewnętrznych utwardzanych (chodników, miejsc parkingowych, dróg dojazdowych)

Roboty betonowe i zbrojarskie

 • wykonanie ław fundamentowych
 • wykonanie ścian żelbetowych, słupów żelbetowych, stropów żelbetowych oraz schodów żelbetowych wewnętrznych

Roboty ogólnobudowlane

 • wykonanie ścian fundamentowych
 • wykonanie ścian konstrukcyjnych i działowych na parterze
 • wykonanie bruzd w stropach i ścianach murowanych pod przewody elektryczne, teletechniczne i przewody instalacji wod-kan
 • otynkowanie ścian tynkiem cementowo-wapiennym, tynkiem gipsowym
 • położenie glazury na ścianach

Roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej

 • montaż okien, drzwi, witryn zgodnie z wykazem stolarki w dokumentacji technicznej

Roboty izolacyjne

 • wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej ław fundamentowych
 • wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych- hydroizolacji
 • wykonanie izolacji termiczne posadzek na gruncie
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek
 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych
 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych-strefa cokołowa
 • ocieplenie stropodachu
 • wykonanie izolacji akustycznej na stropach
 • wykonanie izolacji akustycznej ścian pomieszczenia kompresora
 • wykonanie ściany osłonowej (fasady wentylowanej) wykończonej w systemie np.: EXTRABOND firmy ALUPROF

Roboty pokrywcze

 • wykonanie pokrycia stropodachu budynku
 • montaż obróbek blacharskich
 • montaż rur spustowych

Roboty posadzkarskie

 • wykonanie posadzek na gruncie
 • położenie posadzki z płytek gresu i cokolików wg dokumentacji technicznej
 • wykonanie posadzki z wykładziny termozgrzewalnej PCV z rolki i cokolików wg dokumentacji technicznej
 • montaż wycieraczek systemowych: w wiatrołapie  wpuszczanych w warstwy posadzki

Roboty związane z montażem sufitów podwieszonych, zabudów i ścian GK

 • montaż sufitów podwieszonych modułowych z płytami mineralnymi
 • montaż sufitów podwieszanych przeznaczonych do pomieszczeń mokrych
 • montaż zabudów podsufitowych
 • montaż obudów kanałów pionowych

Roboty tynkarskie wewnętrzne

 • wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach murowanych
 • wykonanie tynków cementowo-wapiennych na sufitach
 • wykonanie gładzi gipsowej na ścianach wewnętrznych

Roboty malarskie

 • gruntowanie powierzchni ścian i sufitów
 • malowanie farbą ścian, sufitów we wszystkich pomieszczeniach wg dokumentacji technicznej

Roboty sanitarne (uwzględnione w projekcie instalacji sanitarnych)

Wszystkie materiały do wykonywania instalacji sanitarnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. Zakres wykonania robót zawarty jest w projekcie instalacji sanitarnych i dotyczy:

 • instalacji wentylacji mechanicznej
 • centralnego ogrzewania
 • instalacji ciepłej i zimnej wody
 • instalacji kanalizacji sanitarnej
 • kotłowni gazowej
 • instalacji klimatyzacji

Roboty elektryczne ( uwzględnione projekcie instalacji elektrycznych)

Wszystkie materiały do wykonywania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. O możliwości lub braku możliwości ponownego wykorzystania niektórych materiałów lub osprzętu uzyskanych z demontażu decyduje Inspektor Nadzoru. Zakres wykonania robót zawarty jest w projekcie wymiany  instalacji elektrycznej i dotyczy wykonania:

 • oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • oświetlenia ewakuacyjnego
 • gniazda 230V ogólnego przeznaczenia i zasilanie odbiorów technologicznych
 • siły – 400V zasilanie odbiorów technologicznych i tablic funkcyjnych
 • ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych
 • odgromowej
 • teletechnicznej i teleinformatycznej
 • instalacji kontroli dostępu
 • instalacji CCTV
 • instalacji alarmowej
 • instalacji przyzywowej

Roboty dotyczące wyposażenia

 • wykonanie i montaż lady recepcyjnej wraz z roletami mechanicznymi
 • zakup i montaż między innymi: dozowników, podajników, koszy na śmieci i odpady medyczne, zlewów, rolet okiennych, werticali, stopek do drzwi

Roboty w zakresie montażu elementów gotowych

 • montaż osłon przeciwsłonecznych- łamacze światła
 • montaż pochwytów wewnętrznych
 • montaż wyłazu dachowego przeszklonego z funkcją klapy oddymiającej

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

 • wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej z obrzeżami betonowymi
 • wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej wraz z  miejscami parkingowymi z kostki betonowej
 • prace w zakresie ogrodzenia terenu działki np. ogrodzenie systemowe
 • prace w zakresie zieleni
 • uzupełnienie zniszczonych elementów utwardzonych terenów (dróg dojazdowych, chodników)
 • uporządkowanie terenu
 • wykonanie nasadzeń (drzew).

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w terminie: 11 miesięcy od daty zawarcia umowy lub na okres realizacji procesu inwestycyjnego tj. od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót do dnia, w którym wybudowany obiekt uzyska pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem. Termin zakończenia budowy wyznaczono na 30 września 2021 roku.

UWAGA!

Umowa na nadzór inwestorski zostanie zawarta jedynie w sytuacji zawarcia umowy na roboty budowlane. W innym przypadku umowa na nadzór inwestorski zostanie rozwiązana bez jakichkolwiek skutków prawno-finansowych dla Zamawiającego.


 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert – cena 100%.


 1. Inne istotne warunki zamówienia
 • Informacje o umowie: Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z załączonym wzorem.

VII. Zapłata wynagrodzenia

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury stanowiącej 1/11 wartości umowy brutto, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.


 1. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert

Oferty należy składać:

 1. pocztą elektroniczną na adres platformazakupowa.pl , lub
 2. w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, budynek A. pokój nr A301 piętro 3.

Adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa–Wawer ; 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8


 1. Termin składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 24 listopada 2020 roku godz. 10:00.
 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie.
 5. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
 6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
 7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
 4. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania.
 5. Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty.

 1. Zawartość oferty
 1. Podpisany Formularz ofertowy, w przypadku złożenia oferty pisemnie.
 2. Wypis z KRS lub CEIDG

 1. Opakowanie i oznakowanie oferty w przypadku składania w wersji papierowej
 1. Oferta powinna znajdować się w nieprzeźroczystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
 2. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na „Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego wraz z funkcją koordynatora dla SZPZLO Warszawa – Wawer.”

 1. Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji
 1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VI niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym wykonawcą.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
 5. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznacza kwotę poniżej równowartości 30 tys. euro.
 6. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa – Wawer (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 7. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. SZPZLO Warszawa – Wawer zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub z kilkoma Wykonawcami.
 9. W przypadku nie wycenienia wszystkich pozycji Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z jednym lub z kilkoma Wykonawcami.
 10. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 1. Załączniki
 1. Formularz oferty
 2. Wykaz usług
 3. Wzór umowy

 1. Kontakt

platformazakupowa.pl 

lub

Julita Skonieczna

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

SZPZLO Warszawa – Wawer

ul. J. Strusia 4/8 ;04-564 Warszawa

e-mail: julita.skonieczna@zoz-wawer.waw.pl

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<