-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Sprawa SZPZLO/Z-164/2020_Odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ do zamówienia„Dostawę sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania” - cz.2

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-164/2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawę sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania

sprawa nr SZPZLO/Z-164/2020

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje następujących zmian SIWZ:


Pytanie nr 1. – dotyczy §2 ust. 1 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zwracamy uwagę, że wyszczególnienie zakresu powierzanych Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych do przetwarzania jest w świetle art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niewystarczające, gdyż przepis ten wymaga, aby w takiej umowie określono rodzaje powierzanych danych osobowych i kategorie osób, których one dotyczą. Prosimy zatem o uzupełnienie przedmiotowego wzoru o powyższe.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.


Pytanie nr 2. – dotyczy §3 ust. 7 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zwracamy uwagę, że przepis art. 33 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej "RODO", nie nakłada na podmiot przetwarzający ściśle określonego terminu na zgłoszenie administratorowi naruszenia ochrony powierzonych mu danych osobowych. Sformułowanie "bez zbędnej zwłoki" nie zawsze zatem zamykać się będzie w okresie 24 godzin, lecz za każdym razem musi pozwolić administratorowi na wywiązanie się z jego obowiązku określonego w art. 33 ust. 1 RODO. W tym świetle, przedmiotowe postanowienie niniejszego wzoru umowy jest nadmiarowe, wobec czego, czy Zamawiający doprowadzając je do względnej zgodności z RODO zastąpi w nim słowa: "w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu stwierdzenia naruszenia" słowami: "w terminie umożliwiającym Administratorowi wykonanie w terminie obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 Rozporządzenia"?

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.


Pytanie nr 3. – dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Czy Zamawiający potwierdzi, że Podmiot przetwarzający (Wykonawca) będzie zobowiązany do udzielenia Administratorowi (Zamawiającemu) informacji, o których mowa w tym postanowieniu niniejszego wzoru wyłącznie wtedy, gdy nie będzie mu tego zabraniało powszechnie obowiązujące prawo, albo decyzja lub orzeczenie, o których w tym postanowieniu mowa?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Podmiot przetwarzający (Wykonawca) będzie zobowiązany do udzielenia Administratorowi (Zamawiającemu) informacji, o których mowa w rzeczonym postanowieniu niniejszego wzoru wyłącznie wtedy, gdy nie będzie mu tego zabraniało powszechnie obowiązujące prawo, albo decyzja lub orzeczenie, o których w tym postanowieniu mowa.


Pytanie nr 4.

Zamawiający w odpowiedzi z dnia 28.01.2021 odpowiedział na pytanie 38: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ – funkcjonalność ta pozwala na automatyczną aktualizację BIOS-u komputera nawet w przypadku, gdy nie działa system operacyjny.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na aktualizacji BIOS np. z nośnika typu pamięć flash. Takie rozwiązania nie wymaga działającego systemu operacyjnego jak również dostępu po sieci do serwera producenta komputera, co jest konieczne przy obecnym wymogu Zamawiającego. Wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.


Pytanie nr 5.

Zamawiający w odpowiedzi z dnia 28.01.2021 odpowiedział na pytanie 39, że dopuści zaoferowanie komputera z obiegiem powietrza tylko przód-tył.

Wykonawca informuje, że ma na celu złożyć ofertę na rozwiązanie jednego ze światowych producentów komputerów, którego rozwiązanie posiada wymuszony obieg powietrza przód – tył poprzez odpowiednie zastosowanie wentylatorów ale w celu dodatkowego chłodzenia procesora posiada również perforację na bokach obudowy, co obecnie nie jest dopuszczone przez Zamawiającego. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie posiadające wymuszony obieg powietrza przód – tył i jednocześnie posiadający perforację z boku obudowy w celu lepszego chłodzenia komputera? Wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 6.

Zamawiający w odpowiedzi z dnia 28.01.2021 odpowiedział na pytanie 40, że dopuszcza zmianę zakresu mocy, jednak nie dopuszcza zmiany sprawności: Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 200 W i nie większej iż 310 W, o sprawności 92% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star w wersji 7.1. Wyższa sprawność zasilacza przekłada się na mniejsze zużycie energii.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści również rozwiązanie z zasilaczem max 500W o sprawności 92% przy obciążeniu 50%. Wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis w odpowiedzi na pytanie nr 40. Zgodnie z sugestią Wykonawcy zmiana z 300 W na 310 W była kosmetyczna, jednak zwiększenie do 500 W spowoduje znaczący wzrost poboru energii elektrycznej.


UWAGA:

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający :

  • Zmienia termin składania ofert na dzień 18 lutego 2021 r.  do godziny 10:00/ miejsce składania bez zmian poprzez Platformę Zakupową Open Nexus Sp. z o.o.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2021 r. o  godzinie 10:30 poprzez  ww. Platformę zakupową ,
  • Ulega zmianie Umowa powierzenia danych (do pobrania w załączniku).

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<