-A A +A

KONTRAST

RODO

Podstawy prawne zamówień SZPZLO Warszawa-Wawer

 

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie – określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity).

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy prawa zamówień publicznych , zamówienia nie przekraczające wartości netto 30 tys. euro  nie podlegają postanowieniom ustawy prawa zamówień publicznych, natomiast muszą być zgodne z  Regulaminem Zamówień Publicznych SZPZLO Warszawa-Wawer. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie i organizayjnie dopuszcza się zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach o wartości netto do 30 tys. euro na www.zoz-wawer.waw.pl  . 

 

Wszystkie zamówienia, których wartość netto przekracza 30.000 euro przeprowadzane są w SZPZLO Warszawa-Wawer zgodnie z postanowieniami ustawy "Prawo Zamówień Publicznych". Ogłoszenia o przetargach, wynikach postępowania dotyczących zamówień o wartości netto powyżej 30.000 euro, umieszczane są na stronie internetowej zakładu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu. 

 

Ogłoszenia o przetargach, o wynikach postępowań przetargowych zamówień dostaw i usług przekraczających wartość netto 209.000 euro  oraz zamówień robót budowlanych przekraczających netto 5 225.000 euro umieszcza się dodatkowo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej zakładu www.zoz-wawe.waw.bip.pl jak również  na tablicy ogłoszeń w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul.J. Strusia 4/8. 

 

Uawga:

Ogłoszenia zamieszcza się chronologicznie kolejno z podaniem nr sprawy SZPZLO w zakładkach strony www.zoz-wawer.waw.pl :

  •  BIP Biuletyn Informacji Publicznej SZPZLO  >> Zamówienia publiczne >> Zamówienia publiczne-oferty;
  •  Strona Główna >> Zamówienia Publiczne .

Uwaga: w ww. zakładkach zamieszcza się ogłoszenia związane z zamówiniami publicznymi jak i związane  z konursami ofert na świadczenia medyczne w porządku chronologicznym ogłoszeń .

  • <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<<  <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<< <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<<