-A A +A

KONTRAST

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Zakładki podstawowe

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Miejsce  działania: Przychodnia Rejonowa nr 4 SZPZLO Warszawa-Wawer;

Adres: 04-550  Warszawa ul. Begonii 10;

Tel. komórkowy: 502 374 687;

Tel. stacjonarny : 22 43 99 306;


KRYTERIA PRZYJĘCIA DO DDOM

Do dziennego domu opieki medycznej mogą być przyjęci:

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga :
  • wzmożonej opieki pielęgniarskiej,
  • nadzoru nad terapią farmakologiczną,
  • kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności
  • wsparcia i edukacji zdrowotnej
  • doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
 • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania:
  • w najbliższym czasie ;
  • lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wsparcie skierowane będzie dla osób spełniających minimum trzy konieczne warunki:

 • posiadają  oceną stanu samodzielności w skali Barthel’a od 40 do 65 punktów;
 • niesamodzielnych lecz nie wymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,
 • których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką: podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dodatkowe warunki przyjęcia do DDOM to osoby :

 • w szczególności powyżej 65 lat ale dopuszcza się osoby młodsze zależnie od sytuacji społecznej np. osoby samotne.

Warunki wykluczenia w  przyjęcia do DDOM to osoby:

 • nieubezpieczone zdrowotnie w NFZ;
 • objęte Opieką Pielęgniarską Opieką Długoterminową,
 • objęte Domową Opieką Paliatywną / Hospicyjną,
 • z zaawansowaną chorobą psychiczną;
 • objęte leczeniem uzależnień,
 • objęci  rehabilitacją leczniczą:
  • domową,
  • w ośrodkach dziennych,
  • zakładach stacjonarnych.

Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia:

 • świadczeń pielęgnacyjnych,
 • opiekuńczych,
 • rehabilitacyjnych,
 •  kontynuacji leczenia,
 • a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym,
 • którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali  40-65 punktów.

UWAGA dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego:

Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

 
Załącznik do pobrania: 
 • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć